INNER POST ADS

Tổng quan Thị trường Chứng khoán


Tổng quan Thị trường Chứng khoán

  Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

  Cơ quan cấp Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm về Thị trường Chứng khoán là Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Cơ quan này thuộc Bộ Tài chính, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Hiện tại, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chịu quản lý và giám sát từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

  "Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật".

  Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Quản lý, giám sát hoạt động của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các tổ chức phụ trợ; tạm đình chỉ các hoạt động giao dịch, hoạt động lưu ký của các Sở Giao dịch chứng khoán. Trung tâm Lưu ký chứng khoán trong trường hợp các dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; chấp thuận các quy định, quy chế của các Sở Giao dịch chứng khoán. Trung tâm lưu ký chứng khoán trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp phát của nhà đầu tư; chấp thuận các quy định, quy chế của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán; chấp thuận việc đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phương thức giao dịch mới, đưa vào vận hành hệ thống giao dịch mới.

  Tổng quan Thị trường Chứng khoán


  Các Sở giao dịch Chứng khoán

  Các Sở giao dịch Chứng Khoán với các hoạt động chính là tổ chức thị trường chứng khoán niêm yết, đấu giá cổ phần và đấu thầu trái phiếu. Các giao dịch chứng khoán thứ cấp (sau hoạt động niêm yết lần đầu IPO sơ cấp) sẽ diễn ra trên các sàn giao dịch thuộc quản lý của các Sở Giao dịch chứng khoán.

  Hiện tại, hoạt động động giao dịch mua bán cổ phiếu đang diễn ra trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCOM với các tiêu chuẩn niêm yết khác nhau. Trong đó sàn HOSE được quản lý bởi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, sàn HNX và UPCOM được quản lý bởi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

  Hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và Hợp đồng tương lai Trái phiếu quản lý bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  Hoạt động giao dịch các sản phẩm phái sinh chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrants) được quản lý bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

  Các Thành phần Tham gia thị trường

  Ở trên, chúng ta đề cập đến một số tổ chức quản lý như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoản, Trung tâm lưu ký chứng khoán, một số tổ chức khác như Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán, Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm, Các hiệp hội kinh doanh chứng khoán, Các tổ chức tài trợ chứng khoán... là các tổ chức có liên quan đến thị trường chứng khoán.

  Các thành phần trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán bao gồm Nhà phát hành, Nhà đầu tư, các Tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  Nhà phát hành là tổ chức, doanh nghiệp thực hiện huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán, là nhà cung cấp chứng khoán trên thị trường.Chỉnh phủ và chính quyền địa phương cũng là nhà phát hành Trái phiếu Chính phủ và Trái phiếu địa phương.

  Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia giao dịch mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trường hợp công ty chứng khoán muốn mua bán chứng khoán cho riêng mình thì thông qua khối Tự doanh chứng khoán.

  Các tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, các Trung gian tài chính. 

  Các công ty chứng khoán tham gia hoạt động kinh doanh với các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.

  Các Quỹ đầu tư được thành lập để hoạt động nghiệp vụ Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh khác theo luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

  Các Trung gian tài chính nói chung có thể là các Ngân hàng, Công ty chứng khoán, Hiệp hội cho vay, Liên hiệp tín dụng, Công ty Bảo hiểm, Công ty tài chính... với các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được pháp luật quy định.

  Cấu trúc Thị trường Chứng khoán

  Trên Thị trường Chứng khoán diễn ra các giao dịch, mua bán các sản phẩm tài chính như Cổ phiếu, Trái phiếu, các Công cụ Chứng khoán Phái sinh có kỳ hạn trên 1 năm. Người ta phân loại thị trường chứng khoán căn cứ vào sự luân chuyển của các nguồn vốn, vào phương thức hoạt động của thị trường và vào các loại hàng hóa trên thị trường.

  Phân loại theo sự luân chuyển các nguồn vốn: Có 2 loại thị trường đó là Thị trường Sơ cấp (là nơi chứng khoán được mua bán lần đầu tiên giữa Nhà phát hành và các Nhà đầu tư) và Thị trường thức cấp ( là các hoạt động mua đi bán lại chứng khoán sau khi được phân phối xong trên Thị trường Sơ cấp).

  Phân loại theo phương thức hoạt động của thị trường: Có 2 loại thị trường đó là Thị trường giao dịch tập trung (là nơi giao dịch các loại chứng khoán đã được niêm yết trên các sàn) và Thị trường giao dịch phi tập trung (hay là thị trường OTC)( là thị trường không có địa điểm giao dịch chính thức, giao dịch các loại chứng khoán chưa được niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán).

  Phân loại theo loại hàng hóa trên thị trường: Có 3 loại thị trường đó là Thị trường Cổ phiếu, Thị trường Trái phiếu và Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh.

  Trên đây là một số thông tin Tổng quan có thể giúp bạn có cái nhìn chung và kiến thức căn bản nhất về Thị trường chứng khoán. Trong quá trình tìm hiểu và tham gia thị trường, bạn có thể sử dụng Tổng quan này để phát triển tiếp kiến thức về từng vấn đề và lĩnh vực mà bạn quan tâm.


  Post a Comment

  0 Comments